§1 Namn

Föreningens namn är Västkustens Träbåtsförening.

§2 Ideell förening

Föreningen är en allmännyttig ideell förening.

§3 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Orust kommun.

§4 Ändamål

Föreningen skall verka för att det traditionella träbåtsbyggandet på västkusten bevaras.
Föreningen skall verka för att bevara den svenska träbåtskulturen, samt bidra till att värna, vårda och visa det befintliga klassiska båtarvet.

Föreningen skall verka för att det anordnas utställningar, utbildningar kring traditionellt och modernt träbåtsbyggeri samt modellbåtsbyggeri.

Föreningen skall verka för att det årligen anordnas en eller flera träffar/festivaler för klassiska båtar.

Aktuell styrelse i Västkustens Träbåtsförening skall hålla en uppdaterad definition tillgänglig gällande klassiska båttyper som deltar i tävlingar på festivaler och träffar. Definitioner för kommande räkenskapsår presenteras på årsmötet för godkännande.

§5 Medlemskap

Medlemskapet sökes genom anmälan till föreningen och erläggande av årsavgift.
Alla är välkomna som medlemmar.

§6 Utträde

Medlem som ej betalat årsavgiften under ett år anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

§7 Uteslutning

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess syfte eller ändamål kan uteslutas av årsmötet.

§8 Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställes av årsmötet.

§9 Verksamhetsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 oktober till 31 september.

§10 Beslutande organ

Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. Styrelsen är verkställande organ.

§11 Årsmöte

Årsmöte hålls årligen före november månads utgång.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet.

§12 Kallelse till årsmöte

Kallelse sker skriftligen och skall tillsammans med föredragningslistan meddelas senast två veckor i förväg för ordinarie årsmöte och senast två veckor i förväg för extra årsmöte.

§13 Styrelse

Styrelse väljs av årsmötet och skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst sju suppleanter. Styrelseledamöterna och suppleanterna väljs på två år, dock skall mandattiden bestämmas så att halva antalet ledamöter och suppleanter väljs varje år. Ordförande väljs på ett år av årsmötet. Styrelsen konstituerar sig själv. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet är närvarande.

§14 Revisorer

Revisorer och revisorsuppleanter väljs på ett år av årsmötet och skall bestå av en till två revisorer med lika många revisorsuppleanter. Revisorer och suppleanter väljs för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte.

§15 Valberedning

Årsmöte väljer valberedning på ett år med tre ledamöter, varav en skall utses till sammankallande. Valberedningen väljs för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte.

§16 Årsmötet föredragningslista skall innehålla:

Årsmötets öppnande
Val av ordförande
Justering av röstlängd
Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
Val av rösträknare tillika justerare
Godkännande av föredragningslistan
Styrelsens verksamhets- och kassaberättelse
Revisorernas berättelse
Fastställande av balans- och resultaträkning
Ansvarsfrihet för styrelsen
Motioner
Redogörelse av verksamhetsplanen
Antagande av budget
Fastställande av medlemsavgift för nästa räkenskapsår
Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
Val av ordförande
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter
Val av revisorer och revisorssuppleanter
Val av valberedning
Övriga frågor
Årsmötets avslutande

§17 Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla till ett extra årsmöte när det anses nödvändigt. Dessutom skall styrelsen kalla till extra årsmöte när en tredjedel av medlemmarna gjort skriftlig framställan därom.

Kallelse till extra årsmöte ska jämte föredragningslista utsändas till föreningens medlemmar och publiceras på föreningens webbplats senast två veckor före extra årsmöte. På extra årsmöte får endast behandlas frågor som är upptagna på föredragningslistan.

§18 Rösträtt

Rösträtt har medlem vars årsavgift inkommit till föreningen senast den 1 april.
Fullmaktsinnehavare får endast representera en annan medlem.

§19 Röstning

Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där ej annan majoritet i dessa stadgar är särskilt föreskrivna.

§20 Firmatecknare

Firman tecknas av ordföranden resp kassören var för sig eller av styrelsen gemensamt.

§21 Stadgeändring

För ändring av föreningens stadgar fordras majoritetsbeslut med två tredjedels majoritet på två på varandra följande möten, varav det ena skall vara ett ordinarie årsmöte. Ändringsförslag skall bifogas kallelsen.

§22 Upplösning

Beslut om föreningens upplösning skall för att vara giltig fattas med två tredjedels majoritet på två på varandra följande årsmöten.
I kallelsen till dessa skall anges ett förslag om föreningens upplösning föreligger.
I händelse av föreningens upplösning skall föreningens tillgångar tillfalla någon som verkar i föreningens anda. Preciseringen av mottagaren skall ske samtidigt som slutligt beslut om upplösning sker.