§1 Namn

Föreningens namn är Västkustens Träbåtsförening.

§2 Ideell förening

Föreningen är en ideell förening.

§3 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Orust kommun.

§4 Ändamål

Föreningen skall verka för att den traditionella träbåtsbyggartraditionen på västkusten bevaras.
Föreningen skall verka för att den ursprungliga fritidsbåten tillvaratas.
Föreningen skall verka för att det anordnas utställningar, utbildningar kring traditionellt båtsbyggeri och marin nostalgi.
Föreningen skall verka för att det anordnas en årlig festival för allmänhet och medlemmar.

§5 Medlemskap

Medlemskap kan sökas av alla som värnar om träbåtar. Medlemskapet sökes genom anmälan till föreningen och erläggande av årsavgift.

§6 Utträde

Medlem som ej betalat årsavgiften under två år anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

§7 Uteslutning

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess syfte eller ändamål kan uteslutas av årsmötet.

§8 Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställes av årsmötet.

§9 Verksamhetsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.

§10 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är: årsmötet och föreningsmötet. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet är närvarande.

§11 Årsmöte

Årsmöte hålls årligen före april månads utgång.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet.

§12 Kallelse till årsmöte

Kallelse sker skriftligen och skall tillsammans med föredragningslistan meddelas senast två veckor i förväg för ordinarie årsmöte och senast en vecka i förväg för föreningsmöte.

§13 Styrelse

Styrelse väljs av årsmötet och skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst sju suppleanter. Styrelseledamöterna och suppleanterna väljs på två år, dock skall mandattiden bestämmas så att halva antalet ledamöter och suppleanter väljs varje år. Ordförande väljs på ett år av årsmötet. Styrelsen konstituerar sig själv.

§14 Revisorer

Revisorer och revisorsuppleanter väljs på ett år av årsmötet och skall bestå av en till två revisorer med lika många revisorsuppleanter. Revisorer och suppleanter väljs för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte.

§15 Valberedning

Årsmöte väljer valberedning på ett år med tre ledamöter, varav en skall utses till sammankallande. Valberedningen väljs för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte.

§16 Årsmötet föredragningslista skall innehålla:

Årsmötets öppnande
Val av ordförande
Justering av röstlängd
Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
Val av rösträknare tillika justerare
Godkännande av föredragningslistan
Styrelsens verksamhets- och kassaberättelse
Revisorernas berättelse
Fastställande av balans- och resultaträkning
Ansvarsfrihet för styrelsen
Motioner
Redogörelse av verksamhetsplanen
Antagande av budget
Fastställande av medlemsavgift för nästa räkenskapsår
Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
Val av ordförande
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Fastställande av antalet revisorer och revisorsuppleanter
Val av revisorer och revisorsuppleanter
Val av valberedning
Övriga frågor
Årsmötets avslutande

§17 Extra föreningsmöte

Styrelsen kan kalla till ett extra föreningsmöte när det anses nödvändigt. Dessutom skall styrelsen kalla till extra möte när en tredjedel av medlemmarna gjort skriftlig framställan därom.

§18 Rösträtt

Rösträtt har medlem vars årsavgift inkommit till föreningen senast den 1 april.

§19 Röstning

Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där ej annan majoritet i dessa stadgar är särskilt föreskrivna.

§20 Firmatecknare

Firman tecknas av ordföranden resp kassören var för sig eller av styrelsen gemensamt.

§21 Stadgeändring

För ändring av föreningens stadgar fordras majoritetsbeslut med två tredjedels majoritet på två på varandra följande möten, varav det ena skall vara ett ordinarie årsmöte. Ändringsförslag skall bifogas kallelsen.

§22 Upplösning

Beslut om föreningens upplösning skall för att vara giltig fattas med två tredjedels majoritet på två på varandra följande årsmöten.
I kallelsen till dessa skall anges ett förslag om föreningens upplösning föreligger.
I händelse av föreningens upplösning skall föreningens tillgångar tillfalla någon som verkar i föreningens anda. Preciseringen av mottagaren skall ske samtidigt som slutligt beslut om upplösning sker.